Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Marschee B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17088738

 

Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Marschee B.V. verder te noemen Marschee;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Marschee en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijk toestemming van Marschee;
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Marschee niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Marschee bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Marschee desondanks worden herroepen, zelf na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van het benaderende aanduiding en binden Marschee niet.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Marschee de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Marschee en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Marschee bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 4: Prijzen

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Marschee in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Marschee gerechtigd deze prijswijzingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als vermeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Marschee alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4.  Alle door Marschee gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te doen aanzien anders.

Artikel 6: Annulering

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Marschee te zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Marschee ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7: Levertijd, levering, risico

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levertermijn geldt niet als fatale termijn te worden, slechts bij benadering aangegeven. Ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Marschee dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enig andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Marschee kan worden toegerekend;
- wederpartij in één on meer verplichtingen jegens Marschee tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de rekenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Marschee niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
7.3. Wederpartij dient de bij Marschee gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Marschee opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Marschee zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Marschee op schadevergoeding.

Artikel 8: Emballage

8.1. Wederpartij is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Marschee te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Marschee tot terugname van emballage geldt alleen indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en/of restmateriaal bevat en indien – voor zover het rolcontainers en koelboxen betreft – deze door Marschee zijn geleverd.
8.2. Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door de wederpartij wordt aangeleverd, is Marschee gerechtigd om de meerdere behandelingskosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9: Garantie/reclame

9.1. Marschee garandeert dat alle goederen geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van gebreken zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Marschee in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten.
9.3. Reclame is niet mogelijk indien:
- de geleverde goederen één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Marschee op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Marschee;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Marschee (zoel financieel als anderszins) heeft voldaan.
9.4. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Marschee gegrond wordt bevonden, zal Marschee te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
9.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.
9.7. Klachten over iet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse-, koel- of diepvriesproducten gaat, er ommegaande doch uiterlijk binnen twaalf (12) uren na aflevering door de wederpartij aan Marschee te worden medegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen achtenveertig (48) uren na aflevering schriftelijk of per mail aan Marschee te zijn gemeld.
9.8. Ieder vorderingsrecht van de wederpartij op Marschee betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Marschee geleverde producten vervalt onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken alsmede ook in de situaties waarin de wederpartij Marschee onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van zijn klachten.
9.9. De producten waarop klachten betrekking voor Marschee hebben moeten ter eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft door geleverd, tenzij Marschee daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzaam gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

Artikel 10: Keuring

De zaken worden voor de aflevering door Marschee gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Marschee vastgesteld.

Artikel 11: Niet-nakoming/ ontbinding/ opschorting

11.1. Marschee is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden;
- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde i van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Marschee passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Marschee aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2. Marschee is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Marschee voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Marschee te leveren. Hij is eveneens verplicht Marschee op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Marschee om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13: Retentierecht

Marschee is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Marschee met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhevige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Marschee is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Marschee of leidinggevende ondergeschikten.
14.2. Marschee evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3. Marschee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

14.4. Marschee heeft ten alle tijden het recht een schade van de wederpartij te vergoeden/herstellen/vervangen/repareren. Wederpartij dient Marschee hiertoe in de gelegenheid te stellen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
14.5. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Marschee geen aansprakelijkheid.
14.6. Indien Marschee naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties of voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consument op grond van een gebruik aan geleverde producten, verplicht de wederpartij zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Marschee.
14.7. Voor zover de door Marschee geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-doce) geldt, dat Marschee bij consumptie dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verwerkt of verkocht. De wederpartij vrijwaart Marschee uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Marschee geleverde producten, indien deze door wederpartij na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt dan wel verkocht.

Artikel 15: Overmacht

15.1. Onder overmacht in de zin van de algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Marschee, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Marschee kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Marschee ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2. Overmacht geeft Marschee het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verlichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16: Geheimhouding/intellectuele eigendomsrechten

16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Marschee of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
16.2. Marschee behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct, of indirect, te schenden of aan te lasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Marschee ter zake rechthebbende is.

Artikel 17: Partiele nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, dit de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18: Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1. De vestigingsplaats van Marschee is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Marschee moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich dartegen verzetten.
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Marschee is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Marschee gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter.